صابئین مندائی در زیر ذره بین

در مورد دین صابئین مندائی

سر آغاز كتاب گنزا ربا

اين ترجمه را آقاي شيتل برايم فرستاده

بشميهون ادهيي ربي

 

بنام خداوند معظم

 

 

ستايش باد خدايم با قلبي پاک ، خداي همه عالمها .

 

ستايش باد ترا اي متبرک ، و ستايش و تعظيم و توقير

 

و پابرجا باد خداوند بزرگ و رفيع و ستايش شده

 

مالک اعلاي نور ، خداوند حقيقي که قدرتش وسيع و بي پايان است .

 

درخشش پاک و نور بزرگي که باطل نمي شود .

 

شفيق و تواب ، رحيم و مهربان ، منجي همه مومنين و قائم کننده تمام خوبان .

 

خداي بزرگ همه ي ملائک ،

 

هيچ چيز نبود چنانچه او نبود ، و هيچ چيز نيست چنانچه او نباشد .

 

مرگ بر او قرار نمي گيرد و بطلاني براي او نيست .

 

منور است نورش و پرتو افشاني مي کند درخشش اش بر همه عالمها و ملائک که جلويش مي ايستند و مي درخشند در درخشندگيشان و در نور بزرگي که بر آنان قرار دارد .

 

به آنها اعطا نمود دعا و ستايشي که در قلبشان قرار گرفت ، در ابرهاي نور مي ايستند ، عبادت و ستايش مي کنند و تصديق و فروتني مي نمايند خداي عظمت را ، مالک اعلاي نور ، که پيمانه و شمارش و حدودي براي درخشش و براي نو و جلالش نيست ، همه اش درخشش ، نور ف روشني ، حيات ، محبت ، شفقت و بخشش و بصيرت و همه اش بينش ها

 

و چهره هاي ستايش شده زيبايي و آگاهي و دانايي و تجلي و همه اش صاحب اسمهاي جلال است .

 

خداي بزرگ اعلي و ستايش شده ، که قدرتش را کسي اندازه نگرفته و محدود نکرده است .

 

هيچ کس درک نمي کند قدرت او و همه عالمهايش را .

 

اوست مالک اعلاي نور ، تبرک شده است با همه تبرک ها از ازل تا ابد ، اول است از سرتاسر ،

 

خالق همه ي اشکال ، صانع زيباييها .

 

در حکمتش محفوظ و پنهان است و آشکار نيست .

 

اوست مالک اعلاي نور ، خداي همه ي عالمهاي نور ، رفيع مافوق همه ي اثرها ،

 

خداي مافوق همه ، مالک فرشتگان و سرور بزرگ همه ملائک .

 

درخششي که تغيير نمي يابد ، نوري که غروب نمي کند ، زيبايي ، درخشندگي و جلالي که تحقير آميز نيستند .

 

حياتي که مافوق حياتهاست ، درخشي که مافوق درخششهاست ، و نوري که مافوق نورهاست .

 

در او نقص و عيبي نيست ، نور است که ظلمت در او نيست . حيات است که در او مرگ نيست . نيک است که در او بدي نيست . آرام است که در او تمرد و خشم نيست . خوشايند است که در او زهر و تلخي نيست .

 

در شمال مرتفع مي نشيند ، قدرتمند ، زيبا و با شکوه است ، سرچشمه همه منورها و پدر همه ي اثرهاست .

 

او برکت مي دهد همه ي عالمها را و قرار مي گيرد بر همه ي کاملها ، راستينها و مومنيني که نامش در دهانشان بر قرار است .

 

مالک شهر حيات است که در سکونتگاههاي ملکوت ساکن است

 

پابجاست و درخشش اش تابان است و منور ميکند ...

 

ستايش باد خدايم با قلبي پاک ،

 

خداي همه عالمها .

 

و چهره هاي ستايش شده زيبايي و آگاهي و دانايي و تجلي و همه اش صاحب اسمهاي جلال است .

 

خداي بزرگ اعلي و ستايش شده ، که قدرتش را کسي اندازه نگرفته و محدود نکرده است .

 

هيچ کس درک نمي کند قدرت او و همه عالمهايش را .

 

اوست مالک اعلاي نور ، تبرک شده است با همه تبرک ها از ازل تا ابد ، اول است از سرتاسر ،

 

خالق همه ي اشکال ، صانع زيباييها .

 

در حکمتش محفوظ و پنهان است و آشکار نيست .

 

اوست مالک اعلاي نور ، خداي همه ي عالمهاي نور ، رفيع مافوق همه ي اثرها ،

 

خداي مافوق همه ، مالک فرشتگان و سرور بزرگ همه ملائک .

 

درخششي که تغيير نمي يابد ، نوري که غروب نمي کند ، زيبايي ، درخشندگي و جلالي که تحقير آميز نيستند .

 

حياتي که مافوق حياتهاست ، درخشي که مافوق درخششهاست ، و نوري که مافوق نورهاست .

 

در او نقص و عيبي نيست ، نور است که ظلمت در او نيست . حيات است که در او مرگ نيست . نيک است که در او بدي نيست . آرام است که در او تمرد و خشم نيست . خوشايند است که در او زهر و تلخي نيست .

 

در شمال مرتفع مي نشيند ، قدرتمند ، زيبا و با شکوه است ، سرچشمه همه منورها و پدر همه ي اثرهاست .

 

او برکت مي دهد همه ي عالمها را و قرار مي گيرد بر همه ي کاملها ، راستينها و مومنيني که نامش در دهانشان بر قرار است .

 

مالک شهر حيات است که در سکونتگاههاي ملکوت ساکن است

 

پابجاست و درخشش اش تابان است و منور ميکند ...

 

ستايش باد خدايم با قلبي پاک ،

 

خداي همه عالمها .

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 21:36  توسط یک مندائی  |